Home / Over ons

Over De OnderwijsWerkplaats

De OnderwijsWerkplaats is de onderwijs-innovatieagenda in de Provincie Limburg. De essentie van De OnderwijsWerkplaats is dat er innovatieve ideeën ontstaan om verder te ontwikkelen, te delen en uit te werken zodat anderen er weer gebruik van kunnen maken. De OnderwijsWerkplaats is een uitnodiging en stimulans om deze ideeën verder te brengen en biedt ook de mogelijkheid om met externe partners aan de slag te gaan. Zo ontstaat er een duurzame beweging waarin het hele onderwijs een lerende organisatie vormt.

 

De OnderwijsWerkplaats; innovatie in het onderwijs van, voor én door ons allemaal!

Door goede ideeën te stimuleren, te ondersteunen, te delen en te laten valideren door onderzoek, bouwen we gezamenlijk aan toekomstbestendig onderwijs in Limburg. De OnderwijsWerkplaats kent drie richtinggevende thema's: talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en het gebruik van digitale leermiddelen. We stimuleren de koplopers om hun bestaande initiatieven zichtbaar te maken, maar creëren ook een plek waar nieuwe ideeën tot wasdom kunnen komen. Iedereen mag meedoen, maar het wordt niemand opgelegd om deel te nemen.

 

De OnderwijsWerkplaats is een samenwerking tussen de Limburgse schoolbesturen in het PO, VO, de Provincie Limburg , Fontys Hogescholen, De Nieuwste Pabo, Educatieve Agenda Limburg (EAL) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze partijen geven middels De OnderwijsWerkplaats invulling aan de beschreven doelstellingen in de Kadernotitie Onderwijs 2016-2019, waarin gelden vanuit de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld ten gunste van het Limburgse onderwijsveld.

De OnderwijsWerkplaats bestaat uit:

De marktplaats

De vrijplaats

De buitenplaats

De Marktplaats

Hierin is nog geen accent gelegd op een bepaald thema, maar krijgen alle mooie initiatieven die in het onderwijs actief zijn een plek. De Marktplaats moet vooral een plek zijn waarin duidelijk wordt wat er al gebeurt in het Limburgse onderwijs wat betreft innovatie.

De Vrijplaats

Hier komt het thema doorlopende leerlijnen en talentontwikkeling prominenter in beeld. Hierin luidt de uitnodiging aan de werkvloer (leraren, ondersteunend personeel) om met ideeën te komen die in brede zin bijdragen aan de doorlopende leerlijn, talentontwikkeling of te maken hebben met digitale leermiddelen. Te denken valt aan onderwijsconcepten met een doorlopende leerlijn PO-VO, aan brede mogelijkheden voor talentontwikkeling en aan een betere aansluiting bij een snelle veranderende, digitaliserende wereld. Voorwaarde is dat PO & VO samen werken aan een gezamenlijk initiatief. 

De Buitenplaats

Deze richt zich specifiek op het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen de ‘binnen- en buitenwereld’ van het onderwijs. In De Buitenplaats worden nieuwe verbindingen gelegd tussen scholen en hun fysieke omgeving, of dat nu maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere lokale initiatieven zijn. Ook in De Buitenplaats gaat het over het vinden van nieuwe manieren om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun toekomst. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de school, maar ook (toekomstige) partners van de school spelen hier een belangrijke rol in.

Wil je alle informatie van De OnderwijsWerkplaats kort en bondig als factsheet?

Wil je alle nieuwsbrieven nog eens teruglezen?

Het team van De OnderwijsWerkplaats

De programmaleider van De OnderwijsWerkplaats is Daniël Fermont, leerkracht uit het Limburgse onderwijs die met de voeten in de klei staat en innovatie en talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Daniël Fermont: “De ideeënkracht van leraren zelf is de motor van het project. Het doel is om van elkaar te leren en intercollegiaal in teams samen te werken aan de talentontwikkeling van kinderen. Doorlopende leerlijnen en digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol.”.

 

Daniël wordt ondersteund door Paul Veelen (projectcoördinator), Julia Derix (managementassistente) en Jan-Thijs Koppen (Online moderator).  Paul omschrijft de OnderwijsWerkplaats als "Een smeltkroes van projecten in het PO en VO. Ons doel is om de thema’s talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en digitalisering breder uit te dragen dan alleen op het PO of VO. Ten slotte zit in beide afkortingen de O van Onderwijs en hebben ze hetzelfde doel: optimaal onderwijs voor de leerling in de breedste zin van het woord.”

 

Julia zegt over haar motivatie een bijdrage te leveren: "In de huidige tijd, waarin alles steeds sneller verandert, moeten ook scholen constant bijstellen om aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en hun leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Ik ben blij en trots dat onze provincie vernieuwende initiatieven stimuleert en dat ik er via de OnderwijsWerkplaats mijn steentje aan bij kan dragen."

 

Tenslotte zegt Jan-Thijs hierover "Er zijn veel waardevolle initiatieven en ideeën in Limburg, je hoeft niet ver te gaan om geïnspireerd te raken. De OnderwijsWerkplaats zorgt voor het zichtbaar maken hiervan. Deze verbinding dichtbij huis is belangrijk voor onze leerlingen".

Daniël Fermont

Paul Veelen

Julia Derix

Jan-Thijs Koppen