Home / Marktplaats / Brein en leren / leren activeren

Brein en leren / leren activeren

04-03-19 * Sevenum
OJBS de Krullevaar

Projectomschrijving

Uit wetenschappelijke onderzoeken ( o.a. PauI Kirschner — Op de schouders van reuzen — dec. 2018) weten we steeds beter hoe kinderen het beste leren en wat dit betekent voor het onderwijs. Uit de inzichten vanuit de neuropsychologie weten we steeds beter hoe het brein werkt en wat dit betekent voor Ieren In brede zin. In dit project doen we als team van OJBS de Krullevaar kennis op over brein en leren én Ieren we dit in ons onderwijs toe te passen.

 

Dit doen we door:
* een training Brein en Leren ontwikkeld en gegeven door Noortje Muselaers te volgen

 

* de kennis uit deze training toe te passen in de onderwijspraktijk met een nadruk op effectieve instructie middels het EDI model, gebruik van activerende werkvormen en formatief evalueren

 

* in het cluster leerkrachten (PLG) samen te reflecteren ook middels intervisie, en gebaseerd op samen lesgeven en/of observeren en/of beeldopnames gericht op het verbeteren van het Ieerkrachthandelen

 

* met team en Noortje te reflecteren op de ervaringen opgedaan naar aanleiding van de vergrote kennis en vaardigheden gericht op het verbeteren van het Ieerkrachthandelen

 

* met team en Noortje vanuit de verdiepte visie op Ieren, reflecteren op implicaties voor de organisatie van het onderwijs wat betreft doorgaande leerlijnen, curriculum, groepsverdeling en het gebruik van (digitale) leermiddelen

 

* kinderen te Ieren hoe ze een actieve rol kunnen nemen in hun eigen ontwikkelproces (van presteermodus naar leermodus)

 

* ouders actief te informeren over dit proces én hen activeren hun eigen rol in de ontwikkeling van hun kinderen onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen

 

* met team keuzes maken voor de inrichting van de organisatie op de lange termijn

 

* dit project wordt begeleid door een projectteam (3 L11 leerkrachten (OB, MB en BB), iB en directeur)

Doel van het project

Het doel van het project is drieledig:
* een kwaliteitsslag in het Ieerkrachthandelen gericht op verdiepte kennis en vaardigheden om kinderen actief te laten leren

 

* een kwallteitsslag in professionaliteit door samen van en met elkaar te Ieren in een PLG

 

* verantwoorde keuzes maken voor de organisatie van het onderwijs en de school in de toekomst gericht op brede ontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs