Home / Marktplaats / Buitenschools Leren (BSL) van het Connect College

Buitenschools Leren (BSL) van het Connect College

04-03-19 * Echt
Connect College, Stichting SLO, Profiel ASL, Gemeente Echt-Susteren, Meet the Youngsters

Projectomschrijving

logo connect college

Persoonlijk leren in een hybride omgeving

Scholen zijn van oudsher instituten waar kennisoverdracht plaatsvindt. De veranderende samenleving vraagt tegenwoordig echter meer van scholen. Naast kennisoverdracht zijn de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind en burgerschapsvorming twee aanvullende opdrachten voor het onderwijs.

 

Deze veranderende behoefte van de samenleving leidt ertoe dat een stevige transitie in het onderwijs nodig is. Ook passend onderwijs is niet meer weg te denken in de scholen. Ontwikkeling van kinderen in de brede zin van het woord dus. Om aan de behoeftes van de samenleving en onze leerlingen te voldoen, starten we met een nieuwe leerroute. Een Persoonlijke Beroepsgerichte Leerroute (PBL) voor de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), en wel in een hybride omgeving.

 

We willen de leerlingen namelijk niet alleen maar laten leren binnen onze eigen schoolmuren maar zeker ook daarbuiten, in de echte wereld! Niet alleen leren ze daar een echt vak met bijbehorende beroepsvaardigheden maar het zal ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming ten goede komen. We gaan de maatschappelijke redzaamheid versterken, met name van deze jongeren in een toch vaak kwetsbare positie.

 

Ervaring leert namelijk dat met name leerlingen uit de BBL zich beter kunnen ontwikkelen in de echte wereld dan in de schoolbanken. Het Connect College gaat voor deze leerlingen een persoonlijke beroepsgerichte leerroute creëren die zowel binnen als buiten de eigen schoolmuren vorm krijgt. We streven daarbij naar een verhouding van 2 dagen op school en 3 dagen buitenschools leren. We creëren we dus een hybride vorm van leren. Beter nog, ontwikkelen de kinderen zich tot participerende burgers.

 

Naast traditionele schoolvakken zoals Nederlands, wiskunde en maatschappijleer, leren deze leerlingen zoveel mogelijk buiten de traditionele schoolmuren om hun talenten maximaal te ontdekken en ontwikkelen. In een meester-gezel-constructie gaan deze BBL-leerlingen op de werkplek een echt vak leren. Als gezel, onder supervisie van een meester en een leraar dus.

Doel van het project

Doorlopende leerlijnen, aansluiting PO-VO, duurzame samenwerking met partners:

- Doorlopende leerlijn vmbo-mbo. We versterken de doorlopende leerlijn vmbo-mbo door onderdelen uit curriculum van het mbo te combineren met onderdelen uit het curriculum van het vmbo. In sommige gevallen levert dit effectieve winst op voor de totale duur van de leerroute. Externe partner in deze is het mbo.
- Koppelen van vraag en aanbod. Een matchmaker zal de leerplekken matchen met werkplekken bij bedrijven in de regio. Hiervoor moet de database gebruikt worden. 
Wij zien hier een taak weggelegd voor Meet the Youngsters en/of Bureau werk en stage en/of GoFlex

 

Talentontwikkeling van leerlingen:
- LOB, bewust leren kiezen. Met name BBL-leerlingen moeten op 13/14-jarige leeftijd al kiezen voor een beroepsgerichte opleiding. Dat vraagt dus om professionele loopbaan- en oriëntatiebegeleiding waarbij leerlingen bewust leren kiezen. Profiel ASL is onze externe partner die deel gaat uitmaken van het project.
- Versterken van de algemene beroepsvaardigheden en competenties. Dit lukt natuurlijk het beste op een werkplek. Als externe partner zal een branchevertegenwoordiger worden ingezet om de juiste beroepsvaardigheden te stimuleren.

 

Gebruik van digitale (leer)middelen:
- Versterken van de regiosamenwerking. BBL-leerlingen vinden vaak een beroep op brommerafstand van hun woonplaats. Dat vraagt om stimulering van de samenwerking met en tussen lokale bedrijven en instellingen. We zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige werknemers in de regio. Een netwerkbeheerder zal de rol bedrijven-contactpersoon moeten gaan invullen. Zijn taak zal zijn: het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijven (MKB) en het aanmaken en vullen van een database.
Evaluatie en beoordeling vindt plaats op de leerwerkplek, waarbij de leerling zijn eigen ontwikkeling presenteert aan de hand van een digitaal portfolio. Voor de ontwikkeling van dit digitale portfolio, gaan we stichting leerplanontwikkeling (SLO) in de arm nemen.

 

Taalvaardigheid (begrijpend lezen, woordenschat, presenteren):
-Versterken van algemene vaardigheden zoals taal- reken- en ict-vaardigheden. Vaardigheden als uitbreiding van de woordenschat begrijpend lezen en presenteren behoren tot de eindtermen van de algemene ontwikkeling. Dat blijven we op school doen.
Zichtbare betrokkenheid van leerlingen en ouders:
- Ouderparticipatie. Ouders worden sterk betrokken bij de ontwikkelingsroute van hun eigen kind. Ze zijn mede aan zet, van begin tot eind. Middels gesprekken waarbij zowel de leerling als de ouders en een professionele vakman aanwezig zijn, wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en geëvalueerd.
Toepasbaarheid en overdraagbaarheid naar andere lerarenteams:
-Overdraagbaarheid. Deze nieuwe Persoonlijke beroepsgerichte leerroute in een hybride omgeving gaat leiden tot een format dat ook gebruikt kan worden door de andere leerwegen KBL en GL. Opgedane ervaringen worden breed gedeeld