Home / Marktplaats / Curriculumontwikkeling structurele voorziening meer – en hoogbegaafden PO/VO (Tienercollege)

Curriculum ontwikkeling structurele voorziening meer- en hoogbegaafden PO/VO (Tienercollege)

13-04-19 * Venlo
Talentencampus Venlo BAO/SBO/SO en College Den Hulster

Projectomschrijving

tcv
Origineel_logo_College_Den_Hulster_Onderwijsgemeenschap_Venlo_en_omstreken

De projectgroep Meer- en Hoogbegaafdheid (Fortior / OGVO Venlo) stelt zich voortdurend de vraag of Passend Onderwijs in optima forma wordt gerealiseerd. In de beleving van de projectgroep zijn er nog verbeteringen mogelijk voor een specifieke  groep hoogbegaafde leerlingen en zijn de kansen in de samenwerking met het voortgezet onderwijs nog onvoldoende uitgeput.  Om te onderzoeken welke interventies zouden kunnen bijdragen aan het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van specifiek Hoogbegaafde leerlingen is een projectgroep ingericht vanuit PO en VO. De projectgroep heeft er voor gekozen om in deze fase te komen tot korte kernnotitie waarin positionering en doelgroep bepaald zijn.

 

De indieners van het project zijn zich er van bewust dat de opbrengsten ook in lijn dienen te liggen met de activiteiten die het Samenwerkingsverband PO/VO op dit gebied onderneemt. Afstemming qua inhoud heeft inmiddels plaatsgevonden zodat middelen doelmatig ingezet worden. Daarmee geen stapeling van subsidiegelden maar de aanpak van een specifieke vraagstelling die als voorloper kan worden gezien op vervolgactiviteiten vanuit het Samenwerkingsverband PO/VO. Op dit moment is de aanvraag van het Samenwerkingsverband in ontwikkeling. Duidelijk is al wel dat de in deze aanvraag genoemde doelstelling/opbrengst, niet direct wordt meegenomen in de aanvraag van het Samenwerkingsverband. Wel is afgesproken dat de opbrengst van het hier beschreven project uiteraard ingebracht wordt bij de opzet en werkzaamheden welke door het Samenwerkingsverband worden geïnitieerd.

Doel van het project

In het realiseren van Passend Onderwijs in optima forma staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal.

 

Het onderwijsaanbod, de onderwijsomgeving en de wijze van begeleiding dienen logischerwijs  voort te vloeien uit deze vragen van het kind.

 

Vanuit het bestuursondersteuningsplan van Fortior ligt de vraag voor of Passend Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen voldoende wordt gerealiseerd.

 

Op het gebied van Meer- en Hoogbegaafdheid is de zorg aan leerlingen t/m ondersteuningsniveau 3 naar tevredenheid ingericht.

In dit project willen we de Meer- en Hoogbegaafde leerlingen op ondersteuningsniveau 4 en 5 via  passend aanbod in een rijke leeromgeving triggeren en stimuleren tot een maximale talentontwikkeling.

Het specifieke doel van de aanvraag richt zich op het ontwikkelen van een passend curriculum voor de doelgroepkinderen.

 

Beschrijving specifieke/beoogde doelgroep leerlingen:

De leerlingen die naast begaafdheidskenmerken ook kenmerken van gedrags- en/of leerproblemen laten zien worden hierbij expliciet benoemd. Juist omdat dit leerlingen zijn die gebaat zijn bij een full-time HB-voorziening.  (Bezien zal worden of een full-time voorziening ook daadwerkelijk een reële optie is)

Dit omdat het hier van belang is om de oorzaak te vinden van het afwijkende gedrag of tegenvallende prestaties (een leer- of gedragsstoornis kan de oorzaak zijn van gesignaleerde problemen, maar kan ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze leerling zijn).

Dit gedrag belemmert de leerling niet alleen in zijn sociaal welzijn maar is ook van negatieve invloed op zijn/haar leerprestaties. Er dient dus vroegtijdig op dit gedrag geanticipeerd te worden.