Home / Marktplaats / De hybride docent

De hybride docent

17-03-2021
Connect College Echt

Projectomschrijving

 

In de huidige VO curricula  is er vaak te weinig aandacht voor 2 essentiële behoeften van leerlingen, namelijk  vakintegratie/overstijging en context. Leerlingen ervaren de inrichting van het onderwijs in gesplitste vakken vaak niet als logisch en zeker niet als complementair. Een tendens die bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar is  bij de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde welke in de werkelijke praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar in de schoolse praktijk door een diepe scheiding gekenmerkt worden; onderwerpen en voorkennis worden nauwelijks chronologisch en op elkaar afgestemd aangeboden, er wordt weinig aandacht aan overlap, en toepasbaarheid in de context van de leerling geboden. Wat kan ik als leerling buiten school met diverse vakinhoud en kennis? En uiteraard geldt dit net zo voor talen, economische vakken, kunstvakken en meer!

 

Durven integraal en vakoverstijgend te gaan werken met de dagdagelijkse context van de leerling als uitgangspunt, is de oplossing. Echter, gezien de jarenlange ontwikkeling naar specialistische schoolvakken is omdenken een enorm karwei, dat vooral niet door een enkeling, maar net door een team docenten gedragen dient te worden, ondersteund door experts uit het werkveld die de koppeling met de maatschappelijke context van de leerlingen kan maken. 

 

Connect wil binnen haar curriculum van het VMBO en in het bijzonder de natuurwetenschappelijke vakken, starten met een 2-ledige innovatie; vakintegratie en sterke koppeling met maatschappelijke context. Wat beter dan om 3D technologie in de vorm van 3D printen en Virtual Reality als uitgangspunt te nemen als lijm tussen diverse vakken en de belevingswereld van de docent en leerling.    

 

Technologieën zoals 3D printen en Virtual Reality bieden niet alleen een ultieme mogelijkheid om integratie tussen diverse natuurwetenschappelijke vakken te bewerkstelligen, maar verbinden enorm met de belevingswereld, de context van de leerling. Veel leerlingen hebben de beschikking over een mobiele telefoon waarmee ze al kunnen 3D scannen of 360 graden video kunnen maken om toe te passen in een virtuele realiteit of 3D print. Hiermee kunnen leerlingen 

laagdrempelig al hun ideeën en creativiteit binnen een oogwenk materialiseren en realiseren. Een uitstekende intrinsieke motivator voor leerlingen zoals uit onderzoek en ervaring blijkt. Vanuit vakintegratie zou men concreet kunnen denken aan het 3D printen of in VR visualiseren van geometrische figuren binnen de wiskunde, maar tegelijk het printen of zichtbaar maken van ruimtelijke moleculen binnen de scheikunde….de mogelijkheden zijn eindeloos…     

 

Met als inspireren en klein beginnen als uitgangspunt, wil Connect bovenstaande doelstellingen middels een lerend en interdisciplinair docententeam natuurwetenschappelijke vakken dat gezamenlijk aan de slag gaat met 3D printen en Virtual Reality als bindend middel, in een show-case omzetten ten einde andere docentteams binnen (en buiten) de organisatie aan te zetten tot soortgelijke transitie en innovatie. Het ontwikkelen van ‘lesmateriaal’, ‘best-practices’ en ‘content’ vormt hierin de basis. Echter, om een dergelijk lerend interdisciplinair docententeam succesvol te maken zijn 3 essentiële randvoorwaarden noodzakelijk: 

- De docenten moeten ruimte krijgen om zich technologie eigen te maken en ermee te mogen ‘spelen’ en ontwikkelen. 

- Het team krijgt externe ondersteuning in de technologie, maatschappelijke context, toepassing en creativiteit. - Leerlingen maken deel uit van het ‘lerend’ team! 

 

Het eerste punt is vanuit de huidige werkdruk binnen het middelbare onderwijs een vereiste om de docent weer in de positie te kunnen krijgen van een voortdurend lerende professional. Een eigenschap die zeker in de technologische vakken, met de snel veranderende technologie, onmisbaar is. 

 

Externe ondersteuning is eveneens essentieel, waarbij Connect deze op een unieke en kosten efficiënte wijze wil gaan vormgegeven. Externe ondersteuning is namelijk alleen succesvol als deze ingebed kan worden in het dagelijkse proces en mede onderdeel gaat uitmaken van het lerende team op een duurzame manier, gedurende een lange tijd! Daarom is Connect voornemens  om voor zowel 3D printen als VR beide een startende ondernemer uit te nodigen om zich te vestigen binnen de muren van school met zijn/haar apparatuur, zichtbaar en voldoende tijd doorbrengend in het primaire proces. Dit betekent dat de ondernemers in ruil voor onderdak en faciliteiten deelnemen aan het ontwikkelen en geven van onderwijs, tezamen met lerend docententeam natuurwetenschappen. Het uiteindelijke doel is om de jonge ondernemers te verleiden een hybride rol aan te nemen die de rollen docent, coach en ondernemer verbindt. 

 

Last but not least, de deelname van leerlingen binnen het lerende team van docenten en ondernemers is net zo van belang. Zoals reeds eerder aangehaald bezitten leerlingen al lang de technologie, maar ook de drive en creativiteit om met 

3D printen en Virtual Reality aan de slag te gaan. Aanwakkeren van motivatie door leerlingen verantwoordelijkheid te geven in het mee ontwikkelen van hun eigen onderwijs en eigen 3D content vormt dan ook een solide basis voor de duurzaamheid van het project.