Home / Marktplaats / De Smeltkroes Zorg

De Smeltkroes Zorg

15-09-18 * Kerkrade
Onderwijsstichting Movare en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Projectomschrijving

Onderwijsstichting Movare en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg ontwikkelen samen met de relevante zorgpartners in de gemeente Kerkrade en in afstemming met de gemeente Kerkrade een duurzaam programma waarbij kinderen vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot en met leerjaar 4 van het vmbo kennismaken met (beroepen in) de zorgsector en bewust worden van goede zorg en de rol die zij hierin kunnen spelen.

Zorg

Doel van het project

De demografische ontwikkeling van de regio Parkstad Limburg wordt gekenmerkt door een vergaande mate van vergrijzing en ontgroening. Op termijn zal dit leiden tot een situatie waarbij bestaande zorgstructuren niet meer toereikend en betaalbaar zijn en er een ander belevingskader inzake zorg en zorgverantwoordelijkheid noodzakelijk is, in een participatiemaatschappij die steeds meer inzet en betrokkenheid van het individu vraagt.

 

Onderwijsstichting Movare en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg onderkennen de maatschappelijke urgentie om de kinderen/jeugdigen van hun onderwijsinstellingen reeds op jonge leeftijd kennis te laten maken met de zorgsector in volle breedte. Immers, de zorgverleners van straks genieten nu onderwijs aan hun scholen. De stichtingen hanteren het uitgangspunt dat zorgbewustwording en oriëntatie op zorg optimaal kunnen worden ontwikkeld in een contextrijke omgeving, samen met maatschappelijke partners.

 

Samen met die maatschappelijke partners is een convenant opgesteld en ondertekend. In 2018 is er al een startconferentie georganiseerd, waarbij alle partners uit onderwijs en zorg betrokken zijn en er concrete uitwerking aan doelstelling is gegeven. In een aantal opvolgende sessies hebben de
partijen concrete samenwerkingsvoorstellen verder uitgewerkt. Voor het schooljaar 2018-2019 worden er 5 - 7 concrete activiteiten georganiseerd, in de Jaren daarna wordt dit aantal uitgebreid en in een logische doorlopende leer- en activiteitenlijn uitgewerkt.