Home / Marktplaats / Doorlopend taalvaardig

Doorlopend taalvaardig

05-02-’18 * Landgraaf
BS 't Valder en Charlemagne College

Projectomschrijving

Beide scholen zitten op dit moment in een proces, dat leidt tot een structureel andere aanpak van het onderwijs dan het onderwijs dat we traditiegetrouw jarenlang hebben aangeboden. We zijn een weg ingeslagen, die moet leiden naar een nieuwe of vernieuwende organisatievorm van ons onderwijs, die nieuwe kansen biedt aan onze leerlingen/studenten en beter passen in het beeld en de mogelijkheden van deze tijd.

 

De kern van onze visie daarop heeft de volgende kenmerken:

* Meer kansen voor de leerlingen/studenten om eigen keuzes te maken in het onderwijsproces (gepersonaliseerd leren)

* Mogelijkheden bieden voor het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten

* In toenemende mate de leeromgeving ondersteunen met de digitale mogelijkheden van deze tijd.

 

De scholen geven elk gestalte aan deze kenmerken binnen hun eigen ontwikkelingsprocessen en willen specifiek binnen dit project ook zorgen voor de verbinding daarbij tussen PO en VO. We willen zorgen, dat de overgang tussen PO en VO zo soepel mogelijk verloopt. Om dit te realiseren streven we naar een doorlopende leerlijn met de daaraan verbonden didactische kenmerken.

 

We kiezen daarbij voor "Taalontwikkeling" als thema om de ontwikkelingsactiviteiten op af te stemmen. De focus daarbij leggen we op begrijpend lezen, woordenschat en de vaardigheid "presenteren in de brede zin van het woord”. We willen taalontwikkeling zodanig aanbieden, dat de leerlingen in PO en VO het ervaren als een doorlopend leerproces met aandacht voor dezelfde vaardigheden en dezelfde methodische benadering. Voor de praktische realisering ontwikkelen we activiteiten met uitwisseling van leraren PO en VO om in gezamenlijkheid kennis en ervaringen te delen. We zien daarin kansen om in de praktijk gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en talenten en zodoende van elkaar te leren. Wij willen vervolgens onze ervaringen ook delen zowel binnen onze eigen stichtingen als daar buiten met andere lerarenteams, met het doel andere processen te stimuleren en zelf ook weer nieuwe impulsen voor ontwikkeling te ontvangen.

Doel van het project

De doelstelling van het project is om als toevoeging bij de innovatieve Onderwijsontwikkeling binnen onze eigen scholen de verbinding te leggen die zorgt voor een doorlopende leerlijn PO/VO. We willen dat in de praktijk gestalte geven door binnen PO en VO op een eenduidige manier taalvaardigheden aan te bieden, zodat de leerlingen/studenten dit ervaren als een ononderbroken leerproces. Daarmee verliezen de  leerlingen/studenten geen tijd aan het wennen aan nieuwe didactische benaderingen en kunnen we zodoende meer tijd besteden aan verdieping en verbreding binnen het leerproces.

 

De leerlingen werken binnen het PO op hun eigen tempo en niveau, dat door de doorlopende leerlijn bij de overgang naar het VO niet onderbroken hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot de traditionele overgang PO/VO, waarbij de leerlingen bij hun start in het VO allemaal weer in een gelijke startpositie aan hun ontwikkeling verder werken, ongeacht het niveau waarop ze de basisschool verlaten hebben. Tijdens het proces van de projectperiode maken we de leerlingen/studenten, leraren en ouders bewust van deze nieuwe doorlopende onderwijsbenadering. De aangeleerde vaardigheden worden opgepakt, vervolgd en zichtbaar gemaakt voor alle partijen.

 

Binnen de voorgenomen activiteiten richten we ons binnen het thema van digitalisering op Virtual Reality. Na een korte oriëntering willen we ons verder verdiepen in de mogelijkheden van Virtual Reality als onderwijsondersteuning en de wijze waarop dit structureel een plek kan krijgen als didactisch hulpmiddel in ons onderwijsaanbod. We richten daartoe een gezamenlijke werkgroep in met leraren van beide scholen in samenwerking met een externe gespecialiseerde partij op het gebied van VR in het onderwijs.

Gerealiseerde opbrengsten en evaluatie:

 

1.     Een doorlopende leerlijn PO/VO, waarbij het thema taalvaardigheid onze kernactiviteit is, die vervolgens dient als “kapstok” om in de volle breedte onze innovatie activiteiten mee te verbinden.

Opbrengst is de samenwerking tussen beide scholen waarbij gewerkt wordt aan de gestelde doelen. We merken dat er tijd en inzicht nodig is om te komen tot een duurzaam eindproduct. De afstemming tussen de betrokken docenten van sectie Nederlands kost meer tijd en energie dan voorzien. Het loslaten van bestaande structuren binnen een innovatieproject is niet voor iedereen vanzelfsprekend en kost veel energie en overtuigingskracht.

2.     Een portfolio ontwerpen en vervolgens inzetten als verwerkingsmogelijkheid, rapportagevorm en evaluatie-instrument en daarbij een doorlopende structuur PO/VO realiseren.

In het proces zijn wij nog niet zover gekomen maar blijft wel onze ambitie voor de toekomst.

3.     Kinderen krijgen goede mogelijkheden om eigen keuzes te maken voor verdere ontwikkeling van hun eigen specifieke talenten. De scholen gaan deze activiteiten op elkaar afstemmen en een doorlopende structuur realiseren. Binnen die structuur kunnen de kinderen een gekozen ontwikkeling ononderbroken voortzetten, ook na de overgang PO-VO.

Dit is het eindresultaat van het proces waar we nu inzitten. Op dit moment kunnen kinderen binnen bestaande kaders keuzes maken gericht op hun eigen ontwikkeling.

4.     We ontwerpen een zgn. “Sterrensysteem”, waarmee leerlingen hun ontwikkeling zelf vormgeven door te kunnen doorwerken aan de doorgaande doelen van PO-VO.

In het proces zijn wij nog niet zover gekomen maar blijft dwel onze ambitie voor de toekomst.

5.     Een structurele plek voor Virtual Reality in ons onderwijsaanbod.

Gedurende het lopende proces/traject zijn we erachter gekomen dat VR geen meerwaarde heeft binnen de doelen die we ons gesteld hebben. We zien dan ook af van deze doelstelling en willen onze energie steken in de doelstellingen 1-4

6.     We willen een situatie creëren waarin het kind weet waarom het leert en dat ervaart als belangrijk voor de eigen toekomst. Vanuit die situatie zal het kind in toenemende mate verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling kunnen en willen dragen.

Deze doelstelling maakt deel uit van het proces waarin leerlingen zich nu bevinden. Onderdeel van dit proces is dat het kind in toenemende mate steeds meer eigenaar gaat worden van hun eigen leerproces. Door dit project compleet uit te voeren ontstaat het stukje eigenaarschap en vooral het besef bij leerlingen dat ze leren voor zichzelf en hun eigen toekomst en niet voor de docent of hun ouders.

7.     Gestelde doelen gaan we realiseren op basis van de driehoek leerling - ouder – leraar, waarbij iedere deelnemer vanuit de eigen verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid participeert.

Bovenstaande stelling is een fundamentele kernwaarde van beide scholen. De doelstelling past dan ook geheel in de al bestaande organisaties. We willen de zaken die in ons project benoemd zijn wel gaan delen met ouders maar dit pas gaan doen als we de implementatiefase de eindfase naderen en er stabiliteit is binnen onze werkwijze.

8.     De zichtbare resultaten en belangrijke procesmomenten in dit project zullen we vastleggen in een videoproductie als rapportagevorm.

Deze doelstelling zal binnen het lopende schooljaar gerealiseerd worden.