Home / Buitenplaats / Doorlopende leerlijn Onderzoek & Ontwerpen: Midden- en Zuid-Limburg

Doorlopende leerlijn Onderzoek & Ontwerpen: Midden- en Zuid-Limburg

26-01-19 * Hoensbroek
BS De Vlieger, CB, Xonar, gemeente Heerlen, PSW, Radar, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie

Projectomschrijving

BP 6.5 Logo RoerCollege

In 2020 moeten alle basisscholen Wetenschap en Technologie (W&T) in hun programma hebben. Volgens SLO bestaat Wetenschap en Technologie onderwijs uit de volgende onderdelen: generieke vaardigheden (zoals 21-eeuwse vaardigheden), onderzoekende en ontwerpende vaardigheden, een kritische en innovatieve houding, kennis van onderzoeks- en ontwerpprocessen en een context die past binnen de leefwereld van de kinderen.

W&T onderwijs (SLO, 2019)

Op de scholen die deze aanvraag indienen (hier: VO-scholen) is meer dan zeven jaar ervaring met onderzoeken en ontwerpen, waarbij projecten uitgevoerd worden in een levensechte context, waarbij leerlingen uitgedaagd worden om kritische vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en het aanleren van vaardigheden ter ondersteuning van het probleemoplossend vermogen. Zij leiden de kinderen op vanaf de brugklas tot het eindexamen om steeds zelfstandiger problemen en projecten op te pakken. De leerlingen beginnen in de brugklas en komen binnen van verschillende basisscholen. Omdat alle basisscholen hun eigen curriculum rondom W&T organiseren (of gaan organiseren) ontstaan er verschillende vormen van invulling van het W&T programma. Er is een kans om de programma’s van de basisscholen met elkaar en met de VO-scholen te verbinden. Door middel van het breder ontwikkelen en delen van de al aanwezige expertise over onderzoekend en ontwerpend leren in de Wetenschap en Techniek ontstaat er een vorm van netwerkleren. De deelnemende VO-scholen zijn van mening dat samenwerken, ontwikkelen en leren in een netwerk tot kwaliteitsverbetering leidt bij alle curricula en kan zorgen voor een betere overgang tussen de basisschool en de brugklas. We (de VO-scholen) maken onderwijsmateriaal in de vorm van omgevingsgerichte projecten. De kennis die we hiermee hebben opgedaan willen we gaan overbrengen aan het PO. Dit willen wij doen door de PO-docenten te trainen in coachend lesgeven en het in contact te brengen met bedrijven die deelnemen als opdrachtgever in de projecten. Het lesgeven op een coachende wijze (vragen stellen, feedback geven, verwonderen) is de manier om kinderen onderzoekende en ontwerpende vaardigheden aan te leren en een kritische en innovatieve houding te versterken. Het betrekken van de opdrachtgever tijdens het onderwijs zorgt voor een levensechte context. Tijdens de trainingen gaan de PO-scholen met elkaar oefenen welke ervaring zij al hebben met lesgeven op een coachende manier en leren we van elkaar welke technieken docenten al inzetten of nog verder zouden ontwikkelen. Daarbij zorgen we voor afstemming met elkaar, zodat kinderen uit groep 7 en 8 die straks overgaan naar de brugklas op dezelfde manier verder kunnen werken aan hun vaardigheden, houding en kennis over onderzoekend en ontwerpend leren. Na de bijeenkomsten waarin deze docenten met elkaar een professionaliseringsslag hebben gemaakt worden de projecten uitgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk op het PO door de docenten zelf. Wij (de VO-scholen) stellen ons als buddy op tijdens de looptijd van het project en helpen de PO-docenten tussentijdig door een coachingsgesprek. In dit coachingsgesprek wordt gekeken wat de voortgang van het project is, waar de docenten tegenaan lopen en wat goed gaat. Hierdoor kan er tijdens het project nog feedback gegeven worden om het project nog beter te laten slagen. De inhoud van de opdracht (het leermateriaal) wordt ontworpen door de VO-scholen. Het materiaal bevat de volgende punten:

- Er is een echte opdrachtgever betrokken bij het uitvoeren van de opdracht

- De kinderen worden binnen de opdracht geprikkeld door een probleem voor de opdrachtgever op de lossen

- In een deelopdracht gaan zij onderzoek doen naar het probleem

- Vervolgens gaan zij in kleine groepjes oplossingen verzinnen voor het probleem

- De kinderen kiezen samen voor de beste oplossing en werken deze oplossing verder uit in een ontwerp - Als laatste presenteren zij hun verzonnen oplossing aan de opdrachtgever.

De projecten worden afgesloten op de basisscholen door middel van presentaties van de kinderen in teamverband. De kinderen met de beste presentaties worden uitgenodigd voor een finalemiddag op het VO.

 

Wat is het doel van het project?

We zorgen dat leerlingen een betere overgang van de basisschool op het voortgezet onderwijs op gebied van Wetenschap & Technologie hebben. Doordat leerlingen al leren werken met onderzoekend en ontwerpend leren in projecten is de overgang van de basisschool naar ons onderwijs minder zwaar. Daarmee proberen we de brugklas op een hoger niveau in kennis, houding en (digitale) vaardigheden te brengen en er de doorlopende lijn onderzoekend en ontwerpend leren naar de vervolgjaren sterker tot recht te laten komen.

Het tweede doel is het zorgen voor een lerend netwerk van PO- en VO-scholen. Deze scholen werken samen en weten elkaar goed te vinden. Na twee jaar intensief samen te hebben gewerkt verwachten wij dat de scholen elkaar ook buiten geplande bijeenkomsten weten te vinden. Daarnaast willen wij hiermee laten zien dat samenwerken tussen PO en VO loont voor beide niveaus, met- én van elkaar.