Home / Marktplaats / Doorlopende leerlijn PO- VO Engels digitaal

Doorlopende leerlijn PO-VO Engels digitaal

05-02-’18 * Velden
BS De Startbaan en College Den Hulster

Projectomschrijving

Deelnemende basisscholen in Limburg starten vroeg met Engels onderricht met behulp van de digitale methode van Ikleerdigitaal, the Core Curriculum for English (CCE). Instap is mogelijk vanaf groep 3/4 (leesvaardige leeftijd), met een  vervolg op het voortgezet onderwijs tot leerjaar 3-4.  Belangrijk is dat op de basisscholen en vo-scholen er een goede beschikbaarheid is van (mobiele) devices om de inzet van CCE en tijd- en plaats onafhankelijk leren mogelijk te maken. Ikleerdigitaal is een volledig digitaal web-based platform dat zowel Engels als o.a. science en maths aanbiedt. Daarnaast wordt er gewerkt in interactieve klassikale lessen als aanvulling op het digitale materiaal (blended learning).

 

Om dit te realiseren dient er een structuur van samenwerking tussen het VO en PO te worden opgezet, waarbij zowel vakinhoudelijke als didactische expertise en visie wordt uitgewisseld en een doorlopende leerlijn Engels ontstaat. Differentiatie is in het CCE zeer goed mogelijk en versnellen vanaf het begin probleemloos. Naast Engels als speerpunt is in  een verder traject van samenwerking rond technologie/science en talentontwikkeling (hoogbegaafdheid) voorzien. Het doel is het creëren van doorlopende leerlijnen, waarmee recht wordt gedaan aan verscheidenheid aan kwaliteit en vorderingen van de individuele leerling.

 

Leerlingen van de bovenbouw tto worden als promotie- en ondersteuningsteam op de basisschool ingezet. Creativiteit in zowel onderwerpkeuze als didactische aanpak krijgt hiermee de ruimte met inspiratie voor zowel docenten als leerlingen in het PO. Om dit op te zetten is, naast de inzet van onderwijzend personeel, advies en ondersteuning nodig van experts op het gebied van onderwijsontwikkeling (visie op leren) en inzet van digitale leermiddelen (o.a. mediawijsheid).

Doel van het project

Verhoging van het niveau van Engels op de basisschool en een naadloze overgang naar het VO. Samenwerking van docenten van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Differentiatie bij de verwerving en ontwikkeling van het Engels, waardoor recht wordt gedaan aan de grote verschillen tussen leerlingen. In het vervolg hierop uitbreiding van het aantal doorlopende leerlijnen naar technologie en talentontwikkeling (hoog- en meerbegaafdheid).

Aanvulling

Doorlopende leerlijn po-vo Engels Digitaal
Om de brede doelstelling te bereiken, zijn er verschillende activiteiten gestart de afgelopen jaren. Het eerste jaar lag de focus volledig op de doorlopende leerlijn Engels digitaal. Daarmee hebben we het voor elkaar gekregen om op 12 scholen de digitale leerlijn Core Curriculum for English te implementeren op 12 basisscholen in Venlo en omgeving. Op College Den Hulster hebben we de leerlijn uitgebreid naar de volledige onderbouw van TVWO en THAVO.

Online verrijkingslessen zijn ingezet op de basisschool, voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Sinds 2020 is dit aanbod uitgebreid met de DaVinci class Junior op College Den Hulster.

... and more!

Er is samenwerking gezocht met alle schoolbesturen van PO en VO in Venlo en de Gemeente Venlo. Zo is het doel om de samenwerking op het gebied van Engels in de regio uit te rollen, maar ook andere disciplines dan Engels alleen.
We hebben de gezamenlijke visie vastgelegd in een film, waarbij de uitwerking van het project doorlopend leren Engels digitaal als concrete opbrengst als voorbeeld dient.

In deze presentatie wordt per sub-project laten getoond wat we gedaan hebben, wat het succes is en wat nog aandacht voor ontwikkeling vraagt.

Met behulp van de subsidie hebben we de expertise in kunnen huren om de implementatie van het Engels mogelijk te maken en hebben we een we de succesvolle conferentie kunnen organiseren op woensdag 20 maart 2019.