Home / Marktplaats / Gedrag is een vak, gedrag is een signaal

Gedrag is een vak, gedrag is een signaal

17-11-17 * Limbricht
Parkschool

Projectomschrijving

logo_parkschool

De Parkschool- ressorterend onder de Stichting Kindante- is van oorsprong een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en biedt een vorm van speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4,5 tot 20 jaar, verdeeld over een afdeling SO en een afdeling VSO. De laatste jaren bezoeken steeds meer leerlingen met een ruimer leervermogen maar ook met omvangrijkere sociaal-emotionele problemen de Parkschool (de zogenaamde Zeer Moeilijk Opvoedbare en Moeilijk Lerende Kinderen). Dit is tevens een opdracht binnen de clustervorming SO-SBO binnen de Stichting Kindante. Deze leerlingen brengen een totaal andere onderwijsproblematiek met zich mee en hebben specifieke onderwijsbehoeften.

 

Om hieraan tegemoet te komen, is het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’ zeer waardevol. Door gedrag als vak te benaderen, wordt er opbrengstgericht gewerkt aan gedrag. Uitgangspunt hierbij is het 4D-model: Data-Duiden-Doelen-Doen. Bij opvallend gedrag is het tevens van belang om als leerkracht het signaal achter dit gedrag te zien. Wanneer duidelijk is welk signaal onder het gedrag zit, kan gekomen worden tot een passende aanpak.

 

Hoewel de wens van het project in eerste instantie voortkomt uit het streven om nog meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de zmolk-leerlingen, zullen alle leerlingen van de Parkschool baat hebben bij dit project. School is een sociale omgeving, waarbinnen kinderen leren. Voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig voelen. Het gaat dan niet alleen om fysieke veiligheid maar ook om sociale veiligheid, zowel binnen de groepen als in de gemeenschappelijke ruimten. Wanneer iedereen die van deze ruimten gebruik maakt gewenst gedrag laat zien, zal het gevoel van welbevinden bij de leerlingen hoog zijn.

Kinderen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich in een groep veilig voelen. Dit hangt sterk samen met de talentontwikkeling van onze leerlingen. Het hoofddoel van het project is dan ook dat het gevoel van veiligheid en welbevinden bij onze leerlingen toeneemt.

 

Om dit te bereiken zijn de volgende subdoelen opgesteld:

1. Er is een afname van het aantal gedragsincidenten.

 

2. Er is een afname in de ernst van de gedragsincidenten.

Dit wordt onder andere bereikt door veel aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van leerlingen. Leerlingen leren zo om hun gevoelens te uiten, conflicten op te lossen, hun behoeftes aan te geven etc. d.m.v. taal i.p.v. door ongewenst gedrag.

 

3. Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen gedrag.

Wanneer leerlingen zich bewust zijn van hun eigen invloed op hun gedrag, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Dit is een belangrijke stimulans bij gedragsveranderingen. De betrokkenheid van de leerlingen is voor dit project dus van groot belang.

 

4. Leerkrachten zijn zich bewust van hun eigen leerkrachtengedrag.

 

5. Er wordt teambreed gewerkt aan het project, wat de gevoelens van verantwoordelijkheid en verbondenheid binnen het team zal bevorderen.

 

Aangezien de Parkschool een school is voor zowel PO (SO), als VO (VSO) betekent dit dat er gewerkt zal worden vanuit doorgaande leerlijnen.

 

Wanneer leerlingen minder gedragsincidenten laten zien en zich veilig voelen, zal dit ook een positieve invloed hebben op de uiteindelijke uitstroombestemming van onze leerlingen. Leerlingen bereiken optimale maatschappelijke redzaamheid op de gebieden wonen, werken en vrije tijd. Vanzelfsprekend heeft het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’ ook een positief effect op het leren en functioneren binnen school.

Updates (1)

20 - 09 - 19
Eindverslag Gedrag is een vak, gedrag is een signaal