Home / Marktplaats / Interprofessioneel samenwerken in het primair onderwijs

Interprofessioneel samenwerken in het primair onderwijs

17-03-21 * Sittard
Hogeschool Zuyd

Projectomschrijving

Hedendaagse, authentieke beroepssituaties in de praktijk van het onderwijs sturen meer en meer aan op het werken in een interprofessionele werkomgeving. Daarin reikt de rol van de leerkracht verder dan alleen een gesegmenteerde focus in relatie tot het aanbieden van onderwijs. Het beroep van de leerkracht vergt, om leerlingen op een veelzijdige manier tot ontwikkeling te brengen, meer integraliteit en kennis van andere inhoudelijke disciplines en domeinen. Complementair aan elkaar, maar ook vanuit een toerusting en meervoudige competentie bij de leerkracht zelf als interprofessioneel en autonoom handelend professional. In een integraal kindgerichte school wordt er interprofessioneel samengewerkt met als centrale doel: De meest optimale ontwikkeling van het kind vanuit een maximale efficiëntie. Niet vanuit afgebakende disciplines, maar juist vanuit een meervoudigheid aan ondergrond en toerusting in competentie- en expertgebied, taakinzetbaarheid en met overlap van de expertgebieden van de professional in de praktijk. Deze interprofessionele samenwerking reikt daarnaast verder dan de muren van de school waarbij de buurt, ouders, leerkrachten, schoolmanagement, leerkrachtopleiding, verenigingsleven en andere partners intensief participeren.

 

Om de meest optimale kind-ontwikkeling centraal te stellen spreken de organisaties MiK-PiW, de Nieuwste Pabo, en schoolbestuur Kindante de ambitie uit om gezamenlijk de kwaliteit en leeropbrengsten van het onderwijs in Limburg te verbeteren, het onderwijs te innoveren, de beroepsgroep te professionaliseren en de vormgeving van interprofessioneel samenwerken via excellentie in het beroep te optimaliseren. Doel is om samen met alle betrokken stakeholders te onderzoeken hoe deze interprofessionele samenwerking gericht op optimale ontwikkeling van het kind in de praktijk concreet kan worden vormgegeven. Dit vormt de basis voor een beoogde innovatie-pilot. Benaderd vanuit deze manier willen we bijdragen aan de optimale ontwikkeling van het kind, waarin vanuit het “whole child approach” (Van Oenen, 1998) het kind en diens talent centraal staat. Hiermee beschikken kindcentra over interprofessioneel georiënteerde professionals die vanuit hun achtergrond en toerusting een breed palet van zorgen en hulpvragen van/voor het kind eigenhandig ter hand nemen / oppakken. Dit zorgt voor de meest optimale ontwikkeling van het kind, korte(re) lijnen, een vergroting van het adequaat handelen van beroepskrachten en een hogere mate van efficiëntie in onderwijs, waarin het kind met al zijn talenten, zowel die op cognitief als sociaal emotioneel vlak centraal staat. Alle betrokken partners hebben daarin een gelijkwaardige inbreng.