Home / Marktplaats / Klaar voor je toekomst?!

Klaar voor je toekomst?!

14-11-18 * Horst
Dendron College

Projectomschrijving

De bovenbouw havo en vwo van het Dendron College wordt onder de loep genomen. Er wordt een bovenbouw gecreëerd die meer aansluit bij de beleving van de leerlingen, de wereld om ons heen en de verwachtingen/eisen die de veranderende maatschappij stelt nu en in de toekomst. Het aanleren van onmisbare vaardigheden (21st century skills) en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling krijgen veel meer de nadruk.

 

Tot dusver zien we dat dit in onze regio vooral in het primair onderwijs stevig wordt aangepakt en in SOOOOL 10-14 (school voor 10—14jarigen: Krachtig onderwijs Horst aan de Maas). Voor het Dendron College willen we deze aanpak verder doorvoeren in de bovenbouw van havo en vwo om
zo leerlingen beter voor te breiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in onze dynamische maatschappij.

Doel van het project

Een actieve leerling die een onderzoekende houding aanneemt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces en maakt gebruik van mogelijkheden binnen en buiten de school om zijn talenten verder te ontwikkelen. ICT en devices zijn daarbij onmisbaar. Het zijn belangrijke hulpmiddelen bij het ontwikkelen van persoonlijke leerroutes voor onze leerlingen. Bovendien willen daarmee we onze leerlingen veel beter voorbereiden op hun vervolgstudie op het hbo of universiteit.

 

We willen een betere aansluiting bij werkwijze in de onderbouw én bij het vervolgonderwijs, zodat we onze leerlingen een soepele doorstroom kunnen bieden vanuit de onderbouw van havo/vwo en aan het eind een soepele instroom op hbo of universiteit. Daar kan weer een volgende stap gezet worden naar een volwassen leven in een maatschappij die continue aan verandering onderhevig is en dus een veelheid en diversiteit aan eisen stelt aan iedereen die daarin mee doet.

 

Voor het Dendron College onderzoeken we in dit project onder andere de volgende zaken:

 • de behoeften en wensen van leerlingen, ouders en collega's met betrekking tot toekomstig onderwijs op het Dendron College,
 • welke mogelijkheden er zijn om met ons onderwijs in deze wensen en behoeften kunnen voorzien,
 • hoe we bestaande initiatieven binnen onze school met elkaar kunnen verbinden om te komen tot toekomstbestendig onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo:
  o iPads/devices (iDendron)
  o gepersonaliseerd leren
  o 21st century skills in de lessen
  o Samenwerking met bedrijven en instellingen,
 • de stappen die we te zetten hebben in de omslag van aanbod gestuurd onderwijs naar vraag gestuurd onderwijs,
 • of het past dat we in plaats van methodegericht werken leerdoelgericht gaan werken,
 • of we het brede aanbod van profielen en vakken willen en kunnen behouden of aan gaan passen, het behouden/vergroten van de mogelijkheden voor onze leerlingen voor de toekomst speelt daarin een belangrijke rol,
 • de mogelijkheden voor een rooster dat past bij het toekomstige onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo op het Dendron College.

Inhoudelijke verantwoording en opbrengsten

 

Allereerst zijn we samen met ouders, leerlingen, docenten en ondernemers gaan bekijken welke behoeften alle partijen hebben. Hierbij hebben we begeleiding gehad van Puck Jonkers (Pluck). Zij heeft d.m.v. sessies in kaart gebracht wat de behoeften van een ieder waren. Daarna zijn we met een team binnen het Dendron College (Dendron Groeit) gaan bekijken wat de speerpunten voor de komende jaren zouden moeten worden. De uitkomst van het onderzoek van Puck Jonkers was o.a. dat er meer behoefte was aan een intensievere begeleiding omtrent loopbaanbegeleiding en meer persoonlijke begeleiding.

Verder hebben we ook de 21th skills aangepakt binnen onze school. Frank van den Oetelaar heeft een scholing verzorgd voor de docenten. Tijdens deze scholing heeft hij het onderwijzend personeel laten zien welke middelen er zijn om het onderwijs meer te digitaliseren. Ook gingen de docenten aan de slag met een eigen opdracht, die meteen gebruikt kon worden in de les. Ten slotte heeft Frank het onderwijzend personeel geleerd aan welke voorwaarden de ontwikkelde opdrachten moesten voldoen.

 

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met een andere invulling van het mentoraat. Sinds jaren was het de standaard dat elke mentor een gehele klas onder zijn hoede had en eventueel een mentorles verzorgde. Verder voerde de mentor de algemene taken (contactpersoon ouders, ouderavonden verzorgen, contact met instanties etc.) uit.

Allereerst zijn we gaan bekijken wat we (=alle betrokken partijen) belangrijk vinden voor onze leerlingen (met steeds de uitkomst van Pluck in ons achterhoofd houdend). De persoonlijke begeleiding moet voorop blijven staan, want de leerlingen gaven aan dat ze dat juist erg kunnen waarderen en behoefte aan hebben.

Daarbij kwam ook naar voren dat in de huidige maatschappij eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap gevraagd wordt. Vandaar dat we hebben besloten om deze uitkomsten te combineren in het nieuwe mentoraat, of te wel de coachende mentor. Het doel werd een nieuw mentoraat opzetten met daarbij de speerpunten: persoonlijke begeleiding, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

 

Toen helder was wat ons doel B was, was ook duidelijk dat we hierbij hulp nodig hadden. Daarvoor is Anita Poels benaderd. Anita Poels is coach en na een aantal gesprekken was duidelijk dat zij de school kon bieden wat het Dendron nodig had.

Na overleg met de directie werd besloten dat de coachende mentor in havo4 (2 klassen) en vwo4 (1 klas) zou gaan starten. Daarvoor is er natuurlijk lesmateriaal en scholing nodig. De intensieve scholing van de aankomende coachende mentoren heeft Anita verzorgd. In het begin hebben er zes sessies van 2 uur plaatsgevonden. Daarna was er 1x per maand een intervisie met alle coachende mentoren en Anita Poels.

 

Het lesmateriaal voor de docenten heeft Anita verzorgd en in samenwerking met Anita zijn we aan de slag gegaan met het lesmateriaal voor de leerlingen.

Alle leerlingen met een coachende mentor hebben eerst een kick-off, oftewel een inspiratiesessie, van Joseph Oubelkas gehad. Zijn verhaal past perfect bij eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarna zijn de coachende mentoren met een viertal theorielessen gestart over o.a. het reptielenbrein, keuzes maken, doelen stellen (hoe doe je dat?), verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Daarna begonnen de gesprekken met de leerlingen. In het rooster zijn 2 uur per week bij elke coachende mentor ingeroosterd. Tijdens deze uren waren de coachende mentoren in gesprek met de leerling. Elke twee weken spraken we elke leerling 15 minuten. Voor elk gesprek moesten de leerlingen nadenken over een doel of het aanpassen van hun doel en dit verwerken in een digitaal format. Tijdens deze gesprekken werd er gekeken hoe de afgelopen twee weken waren verlopen, waar ze verder nog over wilden praten en wat hun doel is voor de komende twee weken. Dit doel kan zowel een persoonlijk als een schooldoel zijn, want als je de vaardigheden hebt om een persoonlijk doel te bereiken, kun je deze vaardigheden ook inzetten voor je schooldoelen. Na elk gesprek moesten de leerlingen het eerder ingevulde format aanvullen met bijv. welke acties je moet uitzetten om je doel te kunnen behalen.

 

Verder hebben we de traditionele tien-minuten-gesprekken geschrapt en zijn de driehoekgesprekken geïntroduceerd. Alle leerlingen van de coachende mentoren kregen een format toegestuurd. Dit format moesten de leerlingen invullen. De leerlingen nodigden de ouders en coachende mentor via de mail uit voor het gesprek met als bijlage het ingevulde format. Het driehoekgesprek werd door de leerling gestuurd. De leerling vertelde op zijn eigen manier wat er speelde. Hierdoor was de leerling eigenaar van het gesprek. Het zorgde voor een rustige, prettige sfeer, waarbij uiteindelijk alles toch besproken werd.

 

Aan het einde van het jaar zijn er eindgesprekken gevoerd, helaas niet live, maar wel via Teams of WhatsApp beeldbellen. Tijdens het eindgesprek werd er o.a. besproken hoe het nu gaat, hoe het afgelopen jaar is verlopen en waar men het volgend jaar aan moet denken. Alle leerlingen, die dit jaar gecoacht werden, krijgen het komend schooljaar weer dezelfde coach.

 

 

Tijdens dit schooljaar hebben we geregeld overleg gehad met directie, de coachende mentoren en Anita Poels om te kijken waar knelpunten zaten en waar we ons verder in kunnen ontwikkelen. Tijdens deze overleggen bleek dat het invullen van het digitale format niet altijd even goed werkte. De theorielessen waren zeker zinvol, maar daar was ook nog winst te behalen. Daarom is er tijdens het schooljaar een boek voor de leerlingen  ontwikkeld voor alle jaarlagen van het Dendron College. In dit lesboek kunnen de leerlingen hun doelen opschrijven tijdens het gesprek en wordt het een soort naslagwerk. In het boek staat o.a. theorie, vragen om over na te denken, oefeningen, formats en quotes. Bovendien kunnen de coachende mentoren dit boek ook zelf gebruiken als naslagwerk en om aantekeningen te maken tijdens de gesprekken.