Home / Marktplaats / Leerlandschappen als Werkplaats

Leerlandschappen als Werkplaats

24-11-17 * Venlo
Stichting Kerobei Venlo

Projectomschrijving

Taal is het belangrijkste instrument om betekenisvol te participeren in de maatschappij. Daarbij zien we taal niet alleen als technisch gegeven, maar breder vanuit talentontwikkeling. Partìciperen vanuit woord, gebaar, gevoel, dans, en andere expressievormen‚ gebeurt vooral vanuit eigenaarschap en betekenisvolle ontmoetingen.

 

Taal in een dergelijk brede context zien, beantwoordt aan ons diepe geloof in ontwikkelkracht van ieder mens in zijn uniciteit. Taalonderwijs is in onze ogen interactief. Dit betekent een intensief, breed, betekenisvol en handelend taalaanbod. Een actieve deelname van iedereen in betekenisvolle onderwijscontexten (eigenaarschap).

 

Vanuit onze visie op leerkrachthandelen, sluit de leerkracht aan bij, stemt hij af op en voegt toe aan de ontwikkeling van een kind. In zijn beredeneerde aanbod is hij bekwaam in de kennisaspecten va taalontwikkeling en heeft hij van hieruit een passend repertoire ontwikkeld.

 

De werkplaats die wij hiervoor hebben ingericht bestaat uit leerkrachten, en onderwijsassìstentes van de verschillende scholen van Kerobei. Studenten van FHKE en Gilde opleidingen, die verbonden zijn aan onze Ieergemeenschappen, kunnen deelnemen aan deze werkplaats. Dit biedt hen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van taalonderwijs. Zij leveren hiermee een bijdrage aan "onderzoekend leren".

 

Centraal in de werkplaats staat:

o  Inhoud en vormgeven aan betekenisvol taalonderwijs;

o  De onderzoekende, taalontwikkelende leerkracht;

o  Komen tot veranderkundig werken in en met een team;

o  Inzet van een gecertificeerde kennisaanbieder is noodzakelijk;

o  De externe deskundige geeft samen met de logopedisten van onze stichting onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende directeur leiding aan deze werkplaats. Tevens ondersteunen zij de praktijk.

o  "Coaching on the job" is cruciaal en wordt uitgevoerd door experts die deel uitmaken van het werkplaatsleren.

 

Dit betekent dat we over 3 jaar afscheid genomen hebben van:

o  Het huidige jaarklassensysteem.

o  Gestandaardiseerd methodisch onderwijzen.

o  Uniforme toetsing.

o  Gesloten leerstof.

 

Wat gaan we dan zien:

o  Actief samenwerkende kinderen die in pluriforme settingen onderzoekend leren.

o  ICT-mogelijkheden worden vol benut als middel om te onderzoeken maar ook in het volgen van leerontwikkelingen.

o  Leerkrachten die dagelijks op maat een programma met een kind samenstellen.

o  In de vrijplaats wordt vanuit” open space” veranderkundig gewerkt.

o  We gaan van onderwijzen naar leren.

 

We focussen ons hierbij op de ontwikkeling van het totale kind.

Doel van het project

Vanuit "ontwikkelen in ontmoeting":

o  Voor ieder kind is communicatieve zelfredzaamheid voorwaardelijk.

o  Een taalaanbod creëren voor kinderen waardoor het kind gaat ontdekken waar het goed in is. Vanuit deze zelfkennis gebruikt het kind taal in al haar uitingsvormen als krachtig middel. Vanuit zelfverantwoordelijke zelfbepaling leert het kind te functioneren binnen onze maatschappij.

o  Repertoire uitbreiding van leerkrachten, onderwijsassistentes en leerkrachten in opleiding.

o  Investeren in kennis van taal en persoonlijk meesterschap om te komen tot veranderkundig werken in en met een team.

o  Betekenisvolle contexten creëren, samen met externe partners die de benodigde expertise toevoegen.