Home / Marktplaats / Nieuwkomers en vluchtelingen: we hebben / krijgen er allemaal mee te maken: daar wil je toch iets in en voor betekenen!

Nieuwkomers en vluchtelingen: we hebben / krijgen er allemaal mee te maken: daar wil je toch iets in en voor betekenen!

04-03-19 * Roermond
Swalm en Roer

Projectomschrijving

Er is een kenniskring/ professionele leergemeenschap NT2 (Nederlands als tweede taal actief, met name gericht op nieuwkomers en vluchtelingen) in en voor het SWV PO 31-02. Het SWV kent 58 basisscholen, 3 SBO-scholen en 9 SO-scholen De werkgroep heeft 3 aandachtsvelden:

 

1. Het versterken van de kenniskring/ werkgroep NT2 in de betekenis van kenniskring professionele Ieergemeenschap.

 

2. De kenniskring/ professionele leergemeenschap zal ingezet worden t.b.v. ondersteuning van de Ieerkrachten/ scholen in het SWV: van deskundigheidsbevordering van leerkrachten tot ondersteuning op de werkvloer om NT2 te integreren in de praktijk van de school en zo een beter passend aanbod te realiseren ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwkomers en vluchtelingen op zowel didactisch als pedagogisch niveau.

 

 

Tot slot mag wellicht opgemerkt worden dat ons willen aansluit bij de ontwikkelingen van de regietafel van de provincie
Limburg die als doel heeft betere integratie van vluchtelingen in Limburg (huisvesting en onderwijs zijn daarbij
speerpunten)

Doel van het project

* De leden van de kenniskring zijn dusdanig geschoold dat men op de werkvloeren vanuit het principe ”train de trainer” in staat is op betekenisvolle wijze ondersteuning te verzorgen om theorie, informatie, good practices NT2 tot werkelijkheid te laten komen in de klassenpraktìjken die hiervoor openstaan. De focus ligt op de professionele ontwikkeling en op het leren van de kinderen.

 

* De leden zijn in staat om samen met school uitwerkingen maken / klassenpraktìjken bouwen die leiden tot doorgaande aanpakken en doorgaande lijnen afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de NT2 kinderen c.q. kinderen die zo zijn ingestroomd en m.b.v. ingroeitrajecten gewoon een leerling van school X of Y zijn. De doorgaande lijnen lopen tot en met de overdracht en overgang naar het VO.

 

* Er is alles aan en voor gedaan om de talenten van deze doelgroep de beste ontwikkelingskansen te geven op weg naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. Werken vanuit een realistisch en onderbouwd ontwikkelingsperspectief, met hiervan afgeleide tussendoelen die leidend moeten zijn voor het leerstofaanbod (eigen leerlijn) en het volgen van de vorderingen.

 

* Er is begrip voor de nieuwkomers en vluchtelingen en de ontvangst is "warm”; dit vergroot de kans op betrokkenheid binnen school en sociaal emotioneel welbevinden.

 

* De kenniskring groeit naar een functionele en krachtige professionele leergemeenschap, In deze is het van belang dat de kenniskring ondersteund en begeleid wordt door een expert in het opzetten en onderhouden van professionele leergemeenschappen. De professionele leergemeenschap draait na 2 jaar op "eigen” kracht.

 

* De kenniskring/ professionele leergemeenschap NT2 organiseert jaarlijks een tweetal Ieernetwerken/ kenniskringen voor leerkrachten van de scholen: delen waar we trots op zijn en elkaar verrijken. We kunnen Ieren van elkaars kennis, ervaringen, ontdekkingen, reflecties / reflectieve dialoog. Dit vraagt vertrouwen en openheid. We kijken bij elkaar in de keuken. Dat ‘wat werkt’ kan zich als een olievlek verspreiden