Home / Marktplaats / Het overbruggen van de kloof tussen onderbouw en bovenbouw bij VO-scholen met vergaande vormen van gepersonaliseerd leren

Het overbruggen van de kloof tussen onderbouw en bovenbouw

14-11-18 * Roermond
AGORA

Projectomschrijving

Een groeiend aantal VO-scholen kiest voor vormen van gepersonaliseerd onderwijs. De start van deze scholen in de eerste jaren verloopt veelal voorspoedig, Wanneer de periode van de eindexamens aanbreekt, blijken onderbouw en bovenbouw niet op elkaar aan te sluiten. Samen met VO-scholen die voor deze uitdaging staan, gaan we met lerarenteams, leerlingen en ouders op zoek naar oplossingen.

Doel van het project

VO-scholen die substantieel inzetten op meer gepersonaliseerd maatwerk (leerling zelf laten (meesturen op een of meer van de dimensies: hoe leren / waar leren /wanneer leren / wat leren) hebben de ervaring dat in de onderbouw voldoende (regel) ruimte is om hun ambities te realiseren. ln de bovenbouw met schoolexamens, PTA's, centrale examens en de vele logistieke deadlines ontstaat daarentegen een dwangsituatie waarin vergaande concessies naar de traditionele opzet onvermijdelijk lijken.

 

Dit klemt te meer omdat scholen die opteren voor dit vergaand geïndividualiseerde maatwerk ook vaak scholengemeenschappen zijn met een heterogene klassensamenstelling tot (ver) in de bovenbouw. Het krimpend leerlingenaantal in Limburg zet een dergelijke bovenbouw dan nog eens extra onder druk. Het gevolg is dat scholen in een spagaat verzeild (dreigen te) geraken met een open, innovatieve onderbouw en een dicht getimmerde. uiterst traditionele bovenbouw.

 

Doel van het project is om samen met scholen, leerlingen en ouders concrete oplossingen in kaart te brengen die deze dreigende tweedeling kunnen voorkomen en die onderbouw en bovenbouw weer in een gezamenlijk, doorlopend perspectief plaatsen. Zwaartepunt van het project ligt bij de VO-schooi AGORA in Roermond. Agora (onderdeel van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg is een unieke en grensverleggende onderwijsinnovatie met eigen leerroutes voor elk kind, heterogene instroom, geen onderwijsmethodes, geen rapporten etc. Naast Agora worden minimaal drie andere VO-scholen met een vergelijkbare problematiek in het project betrokken.