Home / Marktplaats / Omgevingsleren

Omgevingsleren

17-11-18 * Beesel
BC Broekhin Swalmen & Reuver en de gemeente Beesel

Projectomschrijving

De vijf projectgroepen hebben in de afgelopen projectperiode invulling gegeven aan de verschillende programma lijnen van het omgevingsleren op het Grescollege. In deze periode hebben binnen onze school veel veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben invloed gehad op de planning en uitvoering van de projecten. De betrokken projectgroepen hebben daarin steeds de samenwerking gezocht met de betrokken vakgroepen om  programmalijnen te verbinden met het reguliere onderwijsprogramma. 

 

De participatie van de buitenplaats in deze projecten heeft de doorontwikkeling van deze innovatie op het Grescollege versneld en het inzicht vergroot in de bijzondere realisatie- mogelijkheden van dit soort samenwerkingsprojecten. 

De programmalijnen zijn verbonden met het PO. Tijdens het POVO overleg zijn de verschillende deelprojecten gepresenteerd. Als gevolg van corona heeft nog maar één van de drie geïnteresseerde basisscholen gebruik kunnen maken van dit bijzondere omgevingsleren onderwijsarrangement.   

Het ontwikkelde lesmateriaal is digitaal beschikbaar en kan aangeboden worden, de mogelijkheden hiervan worden op dit moment onderzocht. Allerlei synergie is ontstaan door samenwerkingen met externe partners. Van ontwerpen voor elementen in park Oppe Brik   (sportparcours en afvalkunstwerk), een fairtrade verrassing voor bewoners van Beesel en de aanzet tot gescheiden afvalinzameling op school.  

 

De samenwerking met externe partners is versterkt en uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met bewoners van park Oppe Brik, de gemeente Beesel, Greenpeace en de IVN. In 2019 zijn twee projecten van de programmalijn duurzaamheid gepresenteerd op de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt van de gemeente Beesel. In 2020 ging als gevolg van corona de markt niet door. Ons commitment is om ook in de toekomst deze programmalijn te verbinden met dit jaarlijkse gemeentelijk duurzaamheidsinitiatief. De ouderparticipatie is binnen de projecten nog niet van de grond gekomen. Als in de toekomst dit soort projecten meer regulier worden zal hierop worden ingezet.  

 

Project 1 

De samenwerking tussen vakcollege techniek en vakgroep natuur- en scheikunde met de gemeente Beesel. Tijdens de projectperiode is twee keer een brugproject over duurzaam ontwerpen uitgevoerd met alle eerstejaars leerlingen van het Grescollege. Dit project ging over het maken van een ontwerp voor een brug door middel van het gebruik van duurzame materialen en constructies. De ontwerpen zijn aan het einde van de projectperiode gepresenteerd aan ouders en functionarissen van de gemeente Beesel. De realisatie van de loopbrug voor in park Oppe Brik in Reuver is niet tot stand gekomen als gevolg van werkdruk voor het vakcollege techniek.  Als compensatie hiervoor is in 2019 door de vakgroep natuurkunde in samenwerking met de gemeente Beesel een afvalproject gestart. Dit afvalproject is reeds in 2019 en 2020 uitgevoerd door de eerstejaars leerlingen van het Grescollege. In december 2020 gaat dit project voor de derde keer in uitvoering, samen met buitenplaatsproject nummer vijf.  

 

Door dit project is een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de omgevingsleren programmalijn duurzaamheid  (bouw, afval, fairtrade & erfgoed).  In het kader van de doorlopende leerlijn omgevingsleren PO en VO is het brugproject aangeboden en uitgevoerd met leerlingen uit het PO. 

 

Project 2 

De samenwerking tussen het vakcollege mens & dienstverlening en vakgroep economie met Bosdael, gemeente Beesel en Greenpeace. In 2018 is een samenwerking met Bosdael een fairtrade koffie & thee buffet georganiseerd door onze leerlingen. Als gevolg van mutaties en  corona perikelen is het project in 2019 door de vakgroep niet uitgevoerd. Later in de projectperiode is de samenwerking met gemeente Beesel en Greenpeace weer opgepakt.  

 

Door dit project is door het vakcollege mens & dienstverlening en vakgroep economie een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de programmalijn duurzaamheid (bouw, afval, fairtrade & erfgoed) van het omgevingsleren. In het kader van de doorlopende leerlijn omgevingsleren PO en VO is het fairtrade project aangeboden en uitgevoerd met leerlingen uit het PO. Als gevolg van corona kon het buffet in het restaurant van de Greswaren niet plaatsvinden. De gemeente heeft de fairtrade “gift box” thuis bezorgd bij de gasten (oudere bewoners) van de wijk Oppe Brik. 

 

Project 3 

Gedurende de buitenplaats projectperiode heeft de vakgroep biologie in samenwerking met de lokale natuurvereniging IVN de Steilrand verder gewerkt aan de uitwerking van een educatieve route over het Maasdal erfgoed. In 2018 en 2019 zijn door derde- en vierdejaars leerlingen opdrachten gemaakt die vallen binnen het kader van deze educatieve route. Daarnaast hebben eerstejaars leerlingen en collegae in 2019 de educatieve route gelopen, opdrachten gemaakt en kennis genomen van het bijzondere Maasdal erfgoed in de directe omgeving van het Grescollege.  Via onderstaande link kan kennis genomen worden van de educatieve Maasdalroute.  (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1039_VVYPqCDPzRaep9YiiPq_NlXmsToQ&usp=sharing .) 

 

Door dit project is door de vakgroep Biologie een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de programmalijn duurzaamheid (bouw, afval, fairtrade & erfgoed) van het omgevingsleren. In het kader van de doorlopende leerlijn omgevingsleren PO en VO is het educatieve route project aangeboden en uitgevoerd met leerlingen uit het PO. 

 

Project 4

Gedurende de buitenplaats projectperiode heeft de vakgroep LO in samenwerking met de gemeente Beesel gewerkt aan het maken van een ontwerp voor twee bewegingsparcoursen. In de projectperiode hebben eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen van het Grescollege een ontwerp gemaakt voor een bewegingsparcours voor park Oppe Brik.  In de projectperiode zijn in samenwerking met gemeente Beesel en de bewoners van park Oppe brik de randvoorwaarden (locatie en materiaalgebruik) voor de ontwerpen vastgelegd. 

 

Door dit project is door de vakgroep L.O. een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de programmalijn voeding & gezondheid van het omgevingsleren. In het kader van de doorlopende leerlijn omgevingsleren PO en VO is de ontwerples bewegingsparcours aangeboden en uitgevoerd met leerlingen uit het PO. 

 

Project 5 

Gedurende de buitenplaats projectperiode heeft de vakgroep creatieve vakken gewerkt in samenwerking met de vakgroep techniek en leerlingen van het Grescollege aan een ontwerp voor een afvalkunstwerk.  Het definitieve ontwerp is inmiddels klaar. Het afvalkunstwerk wordt  geplaatst op het buitenterras van restaurant de Greswaren. Het maken van het afvalkunstwerk heeft als gevolg van mutaties en corona vertraging opgelopen. In de maand december 2020 gaat de realisatie van het afvalkunstwerk van start. Tevens krijgen alle eerste- en tweedejaars leerlingen praktijklessen over afvalkunst. In samenwerking met de vakgroep natuur- en scheikunde worden in december 2020 de benodigde materialen voor het kunstwerk ingezameld en wordt gestart met de opzet een gescheiden afvalinzameling voor onze school en de Greswaren fabriek. Gedurende dit project wordt samengewerkt met de gemeente Beesel. 

 

Door dit project  is door de vakgroep Biologie een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de programmalijn duurzaamheid (bouw, afval, fairtrade & erfgoed) van het omgevingsleren. In het kader van de doorlopende leerlijn omgevingsleren PO en VO wordt dit project in de toekomst ook aangeboden aan leerlingen uit het PO.

(update maart 2021)