Home / Marktplaats / Ons onderwijs 2032

Ons onderwijs 2032

05-02-’18 * Echt
Connect College

Projectomschrijving

Team brugklas vmbo gaat het onderwijs voor onze leerlingen nog beter maken. Van een goede les naar goed onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Waarin leerlingen worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat kunnen bereiken. Waarbij de talenten van leerlingen worden aangesproken en hun interesse wordt gewekt. Waarbij de leerlingen meer eigenaarschap krijgen over hun eigen leerproces. Onderwijs dat beter aansluit bij het primair onderwijs en optimaal voorbereidt op klas 2,3,4 en het vervolgonderwijs

Speerpunt 1: Leerdoeldenken Ambitie 1 sectorakkoord: Uitdagend onderwijs voor elke leerling Ambitie 3 sectorakkoord: Brede vorming voor alle leerlingen Ambitie 5 sectorakkoord: Scholen als lerende organisaties

Curriculumontwikkeling per sectie

Projectweken

• Formatief toetsen (lange termijn)

• Leerdoeldenken (lange termijn)

• Scholing en begeleiding voor leraren in leerdoeldenken

Speerpunt 2: Verrijken van leeromgeving - ICT & Onderwijs Ambitie 2 sectorakkoord: Eigentijdse voorzieningen Ambitie 5 sectorakkoord: Scholen als lerende organisaties

Device per leerling

• Google apps

• Classroom

• Scholing voor leraren in google apps, Classroom en gebruik van Chromebook

Speerpunt 3: Persoonlijke ontwikkeling van de leerling (eigenaarschap vergroten) Ambitie 3 sectorakkoord: Brede vorming voor alle leerlingen Ambitie 5 sectorakkoord: Scholen als lerende organisaties

Doorontwikkeling van de rubric

• Van mentor naar coach

• Ontwikkeling van een plusdocument

• Scholing en begeleiding voor coaches door O.U.

Speerpunt 4: Opmaat-uren (Apt) Ambitie 1 sectorakkoord: Uitdagend onderwijs voor elke leerling

• KeuzeWerkTijd

• Talenttijd

• Studie-na-school

Speerpunt 5: Actief ouderschap Ambitie 4 sectorakkoord: Partnerschap in de regio

• LOC-gesprekken

• Interactieve ouderavonden

• Klankbord-avonden

• Thema-avonden

 

Opbrengsten januari 2020

Speerpunt 1: Leerdoeldenken

→ Welke resultaten zijn behaald?

• De vakken M&M, En, Ne, Bio, Vz, W&T, D&P, LO hebben voor 1 bb/kb een nieuw curriculum ontworpen binnen Google-Classroom.

• De voortgang is per vak geëvalueerd: overzicht

• De eerste projectweek van dit schooljaar is gepland en georganiseerd. Alle vakken hebben een project ontworpen.

• Per vak is een lesbrief gemaakt voor de projectweek en met alle vakdocenten gedeeld.

→ Wat is nog in ontwikkeling?

• De vakken M&M, En, Ne, Bio, Vz, W&T, D&P, LO ontwikkelen voor 1 GL/TL een nieuw curriculum binnen Google-Classroom.

• Vanuit de evaluatie worden nieuwe doelen geformuleerd:

o Scholing organiseren m.b.t. curriculumontwikkeling

Speerpunt 2: Verrijken van leeromgeving - ICT & Onderwijs

→ Welke resultaten zijn behaald?

• Alle secties maken gebruik van Google-Classroom in de brugklas vmbo: totaal overzicht.

• Classroom wordt door alle vakken gebruikt. De voortgang is in beeld gebracht (totaal overzicht). Vanuit deze evaluatie worden nieuwe doelen geformuleerd.

• Alle brugklasleerlingen vmbo maken gebruik van een Chromebook

• Er zijn uniforme richtlijnen m.b.t. de inrichting van Google-Classroom opgesteld en besproken binnen het team en met alle vakdocenten van de brugklas

• Voor alle brugklassen vmbo is er een startpagina gemaakt binnen Google-sites

→ Wat is nog in ontwikkeling?

• Scholing organiseren m.b.t. classroom

• Onderzoeken of en hoe we de Google-Calendar kunnen gebruiken

• Evaluatie van het gebruik van de Chromebooks

• De Classroom per vak koppelen/bijwerken in Google-sites

Speerpunt 3: Persoonlijke ontwikkeling van de leerling (eigenaarschap vergroten)

→ Welke resultaten zijn behaald?

• Elke ouder en leerling heeft een kennismakingsgesprek gehad met de coach

• Voor elke leerling is een OPP opgesteld

• Voor elke klas is een klassenfoto opgesteld

• De inhoud van het coach-uur is geoptimaliseerd

• Er is een jaarplanning gemaakt voor de coach-uren

• Elke leerling heeft twee coach-uren per week gericht op: Leren Leren en Samen Leven

• Tijdens de coach-uren werkt de leerling aan zijn persoonlijke ontwikkeling middels drie rubrics: rubric plannen; rubric taak uitvoeren; rubric samenwerken

• Bovenstaande rubrics zijn ontwikkeld door leraren uit het VO en leraren uit het PO.

• De kwaliteit van de rubrics wordt gemeten door de open universiteit (O.U.)

• De O.U. begeleidt de coaches in het coachen van hun leerlingen.

• Alle leerlingen hebben hun persoonlijke ontwikkeling in beeld gebracht en gepresenteerd aan hun ouders en coaches in een LOC-gesprek (Leerling Ouder Coach gesprek)

• De LOC-gesprekken zijn geëvalueerd

→ Wat is nog in ontwikkeling?

• De rubrics worden i.s.m de O.U. geëvalueerd en doorontwikkeld.

• Er wordt een plusdocument voor ouders en overgang lj1 à lj2 ontwikkeld

Speerpunt 4: Opmaat-uren

→ Welke resultaten zijn behaald?

• Alle brugklasleerlingen starten gezamenlijk met KWT en maken vervolgens een keuze voor een vak waarin ze extra begeleiding willen krijgen.

• De leerlingen formuleren een persoonlijke leervraag voor KWT tijdens het coach-uur.

• Alle brugklasleerlingen hebben twee lessen per week talenttijd met o.a. de thema’s Sport & Gezondheid, Wetenschap & Technologie en Kunst & Creativiteit

→ Wat is nog in ontwikkeling?

• De samenwerking met team bk en team gt is gestart

• De KWT-uren worden vmbo-breed geëvalueerd

• Vanuit de evaluatie worden nieuwe doelen geformuleerd

→ Welke resultaten zijn behaald?

• Alle ouders zijn betrokken bij het project (actief ouderschap).

o Er is een informatieve ouderavond met een informele afsluiting

georganiseerd in oktober. o De projectweek is afgesloten met een projectavond voor ouders en familie. o Er is een klankbordsessie geweest met ongeveer 15 ouders om het project te

evalueren.

• Er wordt gezocht naar een verbinding met de andere teams.

o Alle leraren zijn tijdens een APV geïnformeerd over de voortgang van het

project.