Home / Marktplaats / PO en VO zorgen samen voor doorlopende leerlijn taalvaardigheid Nederlands

PO en VO zorgen samen voor doorlopende leerlijn taalvaardigheid Nederlands

30-06-18 * Heerlen
Basisschool Tarcisius en Sintermeertencollege

Projectomschrijving

In het kader van bevordering van kansengelijkheid is er een grote rol weggelegd voor taalvaardigheid. Volgens onderzoek scoren de inwoners van Parkstad onder de landelijke benchmark. Van alle onderdelen van taalvaardigheid is het goed beheersen van begrijpend lezen cruciaal voor de (leerloopbaan van onze leerlingen. We constateren dat op het gebied van doorlopende leerlijnen begrijpend lezen PO en VO veel verbeteringen wenselijk zijn, maar ook mogelijk.

 

Collega's van de Tarcisiusschool Heerlen gaan met collega's Nederlands van het Sintermeertencollege aan de slag om doelstellingen, didactiek en methodiek beter op elkaar af te stemmen. De Citoscore van het PO wordt uitgangspunt voor het instructieniveau bij de start VO. Voor belde partijen een leerproces, waarbij het effect van dit leerproces van collega's dient te resulteren in een verbetering van het leerproces en de leerresultaten van onze leerlingen.

 

We richten een expert platform (stuurgroep) op waarin leden van MT, leerkracht groep 8, docenten VO, de externe ondersteuner samenwerken met als doel een doorgaande lijn begrijpend lezen.

Doel van het project

Doel van het project is om de aansluiting van PO en VO op het gebied van taalvaardigheid en met name op het gebied van begrijpend lezen beter op elkaar af te stemmen. Een verbetering van de kwaliteit van de doorlopende leerlijn begrijpend lezen voor de leerlingen is het doel.

 

We willen op het gebied van didactiek, methodiek en pedagogiek van elkaar leren door gezamenlijk de doorlopende leerlijn beter af te stemmen. De competenties worden in kaart gebracht en op mekaar afgestemd.

Update:

 

Door ervaringen en bijeenkomsten is steeds duidelijker geworden dat begrijpend lezen geen vak is, maar dat het om een vaardigheid gaat die bij alle vakgebieden toegepast moet worden.

Met als doel om de tekst goed te begrijpen en niet alleen vragen te beantwoorden door terug te zoeken in de tekst. Leesstrategieën moeten een hulpmiddel zijn en geen leidraad/uitgangspunt voor een les (zoals bij Nieuwsbegrip het uitgangspunt was).

Monitoren van resultaten in het VO

De aanleiding voor deze samenwerking was in algemene zin de wens om meer samen op te trekken. Het leren van en met elkaar en het zien van het belang van een goede aansluiting tussen PO en VO is een belangrijk uitgangspunt dat we samen voorop stellen en wat we in stand willen houden. Daarnaast was de aanleiding de constatering dat resultaten bij leerlingen t.a.v. begrijpend lezen afwijken. We zijn hier veel bewuster naar gaan kijken door de leerkrachten bij de start van het VO te informeren over de LOVS scores zodat leerkrachten inzicht krijgen in de beginsituatie van elke leerling. Tijdens leerlingbesprekingen worden deze gegevens erbij genomen en zijn naast andere gegevens een onderlegger voor het gesprek en nadere analyse in gevallen waar dat nodig is. Daarnaast bespreken we onderling de voortgang van resultaten over klassen en lagen. Dit zullen we voortzetten met als doel zo goed mogelijk beeld te krijgen van resultaten en structureel te analyseren wat goed en minder goed gaat.

Tevens laten we alle leerlingen een periode evaluatie invullen waarbij we de leerling laten reflecteren op hetgeen goed gaat en minder goed gaat en welke ondersteuning deze nodig heeft. Deze analyse beperkt zich niet tot het item begrijpend lezen maar is een algemene benadering. Het biedt wel de mogelijkheid om nader in te zoomen op vaardigheden (waaronder ook begrijpend lezen) en daarbij zo concreet mogelijk te kijken wat nodig is om de juiste ondersteuning te bieden.

Informeren

Via Innovo is er een start-up bijeenkomst (2018) geweest waar alle PO-VO initiatieven hun project gepresenteerd hebben. Op basisschool Tarcisius heeft een BO-event (april 2019) plaatsgevonden waar we ons initiatief als workshop hebben gepresenteerd. Op de studiedag van Innovo (oktober 2019) hebben we ons initiatief gepresenteerd en als follow-up bijeenkomst (febr. 2020) vanuit Innovo hebben we wederom laten zien waar we staan.

Hoe nu verder?

Het mag duidelijk zijn dat we nog niet klaar zijn met ons project. Het duurde even voordat we op het juiste spoor zaten, maar inmiddels zijn we hard aan het werk om de leerlingen beter te leren lezen, beter de kern van de tekst te leren achterhalen en te motiveren om meer te gaan lezen. De ouderparticipatie zou zich kunnen uiten in het ouder-kind gesprek waarbij de competentieprofielen besproken worden. Deze profielen kunnen in het rapportfolio opgenomen worden. Daarnaast overwegen we reeds vanaf de groepen 1 kleuterliteratuur aan te bieden waar ouders thuis ook gebruik van kunnen maken.

We spreken naar elkaar uit dat we deze samenwerking verder willen voortzetten. Momenteel wordt overlegd op welke wijze wij dit kunnen vormgeven zodat we de opgedane kennis verder kunnen inbedden.